07

Habarçylaryň ýaryşy “Türkmen sporty” gazetinde

Türkmen metbugatynda ýurdumyzda we halkara derejesinde bolup geçýän sport wakalaryny halk köpçüligine gyzgyny bilen ýetirýän sport gazeti bar. “Türkmen sporty” gazetiniň hepdelik gazetdigine garamazdan, ondan gyzykly sport maglumatlarynyň, habarlarynyň ählisini okamak mümkinçiligi bar. 4-nji aprelde geçirilen sport bäsleşigi  hem bu gün şol gazetiň sahypasyndan ýer alypdyr. Habarda berilýän anyk maglumatlar bilen bir hatarda, ýaryş pursatlaryndaky, sowgat gowşurylyşyk dabarasyny janlandyrýan suratlar makalany has-da baýlaşdyrypdyr. Mälim bolşy ýaly, 4-nji we 6-njy aprelde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli türkmen žurnalistleriniň arasynda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirilidi.  Bu bäsleşikleri “Makul hyzmat” terjıme merkeziniň hemaýatkärliginde “Atavatan Türkmenistan”, “Türkmenistan Sport” halkara žurnallary we “Türkmen sporty” gazetiniň redaksiýasy bilelikde geçirdi.

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *