07

Awtoulagy hasaba goýmak :Aluw-satuw

 

  1. Bellenilen Aluw-satuw “arza” BASB-niň degişli penjiresine baryp doldurmaly we PÝÝG-niň gözegçisiniň gatnaşmagynda aluw-satuw şertnamasyny amala aşyrmaly.
  2. Bellenilen Aluw-satuw “arza” blankasyna radar tölegiň ýokdugy barada belligi goýdurmaly.
  3. PÝÝG-de ulagy hasaba goýmak üçin binanyň içindäki kassa degişli tölegleri tölemeli.
  4. Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýlaryny anyklaýyş  merkezinden awtoulagy gözden geçirmeli. (Merkezi edaranyň günorta tarapynda ýerleşýär.)
  5. Awtoulagyň ýylyna baglylykda Ätiýaçlandyryş tölegini tölemeli.
  6.  Täze eýesiniň pasporty we onuň nusgasy bolmaly.
  7. Bu görkezilen resminamalary jemläp, BASB-niň penjiresine tabşyrmaly.

Bellik : Aluw-satuw işlerini amala aşyrmak we hasaba goýmak

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *