07

Tomaşa merkezlerinde şu hepde

Hormatly ildeşler!  Şu hepdäniň şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän tomaşa merkezlerinde görkeziljek çykyşlary size ýetirýäris.

T/b

Geçirilýän ýeri

Oýnuň ady

Güni

Wagty

Ýerleşýän ýeri

 

 

 1.

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry

«Bagt kenary»

 

«Ependi ýa-da gülkünç goňşy»

05.01.

 

 

06.01.

19:00

 

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

 

 2.

 

Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatry

 

«Gel kenara, söwer ýar!»

 

«Bir Selbiniň yşkynda»

05.01.

 

 

 06.01

19:00

 

 

 19:00

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesi

 

 

 3.

 

Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

«Ependi, sen kim?»

 

«Elwan ýaglykly serwim»

05.01.

 

 

06.01.

19:00

 

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýoly

 

 

 4.

 

A.S Puşkin adyndaky rus drama teatry

«Amanat giýew»

 

«Derňewçi»

 

05.01.

 

06.01.

19:00

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

 

5.

 

Türkmen döwlet gurjak teatry

«Täze ýyl arçasy»

 

«Janly gurjaklar»

05.01.

 

 

06.01.

12:00

 

 

12:00

Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesi

 

 

 

  6.

 

 

 

Türkmen döwlet sirki

«Şowhunly täsin çykyşlar»

 

«Şowhunly täsin çykyşlar»

 

05. 01.

 

 

06. 01.

 

 18:00

 

 

12:00

 

 

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

                                                                 

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *