07

Tomaşa Merkezlerinde Dynç Güni

Hormatly Ildeşler! Şu hepdäniň şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän Tomaşa merkezlerinde görkeziljek çykyşlary Size ýetirýäris

T/b

Geçirilýän ýeri

Oýnuň ady

Güni

Wagty

Ýerleşýän ýeri

1.

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry

«Dessembil»

 

«Halal hazyna»

22.12.

 

23.12.

19:00

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

2.

 

Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatry

 

 

«Söýgi bizi halas eder»

 

22.12.

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesi

3.

 

Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

«Görogly we Agaýunus»

 

«Bir bakyşda söýen ýarym»

22.12.

 

 

23.12.

19:00

 

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýoly

4.

 

A.S Puşkin adyndaky rus drama teatry

«Gitme!»

 

«Päk we günäli»

 

22.12.

 

23.12.

19:00

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

5.

 

 

Mollanepes adyndaky talyplar teatry

«Çynymy aýtsam»

 

«Kämillige ýol açan döwür»

22.12.

 

 

23.12.

19:00

 

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

6.

 

Türkmen döwlet gurjak teatry

«Janly gurjaklar»

 

«Söýgi köprüsi»

 

 

23.12.

12:00

 

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesi

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *