Türkmenistanlı Acapsoltan nine 118 yaşında

Ocak 6, 2019 - 8:20 PM

Türkmenistan vatandaşı Acapsoltan Hacıyeva 118 yaşında. Türkmenistan gazetesinde yer alan habere göre, Marı eyaletinin Marı ilçesinin Babasarı köyünde ikamet eden Acapsoltan Haciyeva 118 yaşındadır. Oğlu 85 yaşındaki Ata ve gelni Tazegül ile beraber yaşayan Acapsoltan ninenin 28 torunu, 67 torununun çocuğu ve 30 torununun torunu bulunmaktadır. 118 yaşındaki Acapsoltan nineye Türkmen Liderinin adından Yeni yıl hediyesi takdim edildi. Aynı haberde ayrıca Balkan eyaletinin Balkanabat şehrinde

Daha fazla oku

Asya futbolunun kalbi BAE’de atacak

Ocak 3, 2019 - 9:08 PM

5 Ocak tarihinde Asya futbolunun kalbi Birleşik Arap Emirlikleri’nde atmaya başlayacak. Aynı gün 17.Asya Kupası start alacak. 1 Şubat tarihinde ise Asya kıtasının futbol devi belli olacak. O gün final karşılaşması oynanacak.

Daha fazla oku

Töleg terminallaryny gurnamak

Aralık 27, 2018 - 10:24 PM

Töleg terminallaryny gurnamak üçin hödürlenmeli resminamalaryň sanawy Hususy telekeçi - şahsy taraplar üçin: 1. Terminaly gurnamak barada arza ýa-da ýüz tutma haty; 2. Hasaplaşyk hasabynyň rekwizitleri;

Daha fazla oku

Türkmenistan’ın cam ağacı Orta Asya’nın en büyüğü

Aralık 24, 2018 - 11:27 PM

Yeni yıl için hazırlıklar tüm dünyada son sürat devam etmektedir. Artık yeni yıl için son haftaya girildi. Tüm dünyada olduğu Orta Asya ülkelerinde de bu bayram büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanmaktadır. Ülkelerin önemli şehirleri ve kentleri cam ağaçları ile süslendi.

Daha fazla oku

Ýylyň iň uzak gijesi

Aralık 21, 2018 - 9:22 PM

Alymlar 22-nji dekabr gijesiniň ýylyň iň uzak dowam edýän gijesidigini mundan birnäçe asyr ozal kesgitlediler. Ýöne bu gijäniň anyk güni döwletleriň Ýer ýüzünde ýerleşiş ornuna görä üýtgäp bilýär. Ol käbir döwletde 21-nji dekabrdan 22-nji dekabra geçilýän gijä gabat gelse, käbir ýerde bir gije soň bolup geçýär.

Daha fazla oku

Macaristan’da üniversite eğitimi ve yüksek lisans imkanı

Aralık 18, 2018 - 10:19 PM

Türkmenistan eğitim alanında uluslararası işbirliğine büyük önem vermektedir. Ülkede her alanda kalifiyeli elemanların yetiştirilmesi açısından mezun olan öğrencilerin arasından seçerek, en iyilerini yurtdışına eğitime gönderiliyor. Bunun örneğini Malezya, Belarus, Çin gibi ülkeler ile yapılan işbirliğinden görmek mümkün.

Daha fazla oku

“Yeşil alan. Yeşil takım. Yeşil Türkmenistan”

Aralık 17, 2018 - 5:42 PM

Türkmenistan milli futbol takımı, 5 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenecek Asya Kupası’nda “Yeşil alan. Yeşil takım. Yeşil Türkmenistan” sloganıyla boy gösterecek. Türkmen takımını taşıyan otobüs bu sloganla süslenecek. Konuyla ilgili bilgi, Asya Futbol Konfederasyonu tarafından yapıldı.

Daha fazla oku

Ibrahim Kuşlu: «Keramika – jadylaýjy sungat»

Aralık 14, 2018 - 10:08 PM

Şu gün Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde türkiýeli nakgaş-keramikaçy Ibrahim Kuşlunyň eserleri bilen tanyşdyryş dabarasy boldy. Türkmen sungat ägirtleriniň aglabasynyň jemlenen bu sergisinde Türkmenistanyň halk suratkeşi Saragt Babaýew, multiplikator

Daha fazla oku

Türkmenistan Uluslararası Tarafsızlık Günü’nü kutladı

Aralık 13, 2018 - 8:32 PM

Birleşmiş Milletler tarafından tarafsızlık statüsü verilen dünyadaki tek ülke olan Türkmenistan’ın Tarafsızlık Bayramı uluslararası düzeyde kutlanmaktadır. Çünkü geçen sene Şubat ayında Türkmenistan’ın girişimiyle BM Genel Kurulu 12 Aralık tarihini Uluslararası Tarafsızlık Günü olarak ilan etti ve bu bayram uluslararası seviye kazandı.

Daha fazla oku

Ammar Toisif :Pyragynyň şygyrlary urdu dilinde

Aralık 11, 2018 - 10:52 PM

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilen halkara sergisinde birnäçe ýurtlar bilen tanyşdyrýan sergilere göz gezdirip ýördüm. Birden hem Magtymguly Pyragynyň kitabyna gözüm düşdi. Sahypalaryny agtaryşdyryp görsem, şygyrlar urdu dilinde eken. Edil şo pursat hem ýanyma Päkistanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekili geldi. Özi

Daha fazla oku

Rameş Kumar bilen söhbetdeşlik

Aralık 11, 2018 - 10:46 PM

Şu gün paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli «Beýik ýüpek ýolunyň mirasy we häzirki zaman halkara gatnaşyklary» atly halkara ylmy maslahat geçirildi. Galyberse-de, birnäçe ýurtlaryň ilçihanalarynyň, şol sanda ýurdumyzyň

Daha fazla oku

Ýapon Milli lybasly Zeýnep bilen söhbetdeşlik

Aralık 11, 2018 - 10:39 PM

Bugün Paýtagtymyzda Bitaraplyk Baýramy mynasybetli geçirilen halkara sergide Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň taýýarlan sergisine syn etdik. Ol ýerde bize şol ilçihananyň işgäri Zeýnep Hojagurbanowa, ine, şu maglumatlary ýetirdi.

Daha fazla oku

Kazakistan Milli Günü Aşkabat’ta kutlandı

Aralık 11, 2018 - 5:39 PM

Kazakistan’ın Aşkabat Büyükelçiliği, Kazakistan Milli Günü dolayısıyla Aşkabat’ta bir resepsiyon gerçekleştirildi. Kazakistan Aşkabat Büyükelçisi Jandos Asanov’un ev sahipliğinde Yıldız otelinde düzenlenen resepsiyona Atavatan Türkmenistan dergisi de davet edildi.

Daha fazla oku

Türkiyeli nakgaş-keramikaçysynyň sergisi geçiriler

Aralık 8, 2018 - 1:33 PM

Aşgabat şäherinde ýakynda gyzykly sergi geçiriler. 2018-nji ýylyň Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi diýlip yglan edilmegi hem-de Türkiýe Respublikasynyň döredilmeginiň 95 ýyllygy mynasybetli türk nakgaş-keramikaçysy Ibrahym Kuşlunyň sergisi üstümizdäki aýyň 14-ne açylar. Serginiň açylyşy sagat 11:00

Daha fazla oku

Dzýudo boýunça açyk çempionat geçirildi

Aralık 7, 2018 - 5:16 PM

Şu ýylyň 30-njy noýabr – 5-nji dekabr aralygynda 2004 – 2006-njy ýylda hem-de 2007-nji ýyldan öň doglan gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Sport mekdebi bilen Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň

Daha fazla oku

Serhet Instituty okuwa kabul edýär

Aralık 6, 2018 - 10:04 AM

Türkmenistanyň Serhet Instituty 2019-2020-nji okuw ýyly üçin okuwa kabul edýär. Bu barada Türkmenistan gazetiniň şu günki sanynda bildiriş berlipdir. Bildirişe laýyklykda orta bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen raýatlaryň 24 ýaş dolýança, Türkmenistanyň Goranmak Ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerini tamamlan raýatlar çagyryş boýunça harby gullugy geçmezden 25

Daha fazla oku

Pereňde Gyratyň owazy gelýär...

Aralık 4, 2018 - 9:12 PM

Türkmenlerimizde “Irden turup ataňy gör, ataňdan soň atyňy” diýen bir aýtgy bar. Jadyly jümle. Onda-da, şol aýtga on iki süňňi bilen uýýanlaryň dilinden eşideňden soň hasam täsiri başgaça. Şu gün ir säherde paýtagtymyzdaky Milli atçylyk sportunyň ýapyk binasyna bardym. Bir-birinden zyýada ahalteke bedewleri. Hut, şu pursatda atlara nä sebäpden “Behişdi bedew” diýilýänine düşündim. Ynha-da,

Daha fazla oku

Bitaraplyk Baýramy Stambul Uniwersitetinde gutlanar

Aralık 3, 2018 - 10:13 PM

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 23 ýyllygy we Halkara Bitaraplyk Güni mynasybetli Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş Konsullygy tarapyndan dabaraly çäre geçiriler. Çäre Stambul Uniwersitetinde we beýleki ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan talyplar çagyrylýar. Çärä 2018-nji ýylyň 7-nji dekabyrynda sagat 14:00 dan 16:30 aralygynda geçiriler.

Daha fazla oku

Nurym Askanow: “Türkmen topragy – Ene topragym”

Aralık 1, 2018 - 10:04 PM

Güýzüň ahyrky gününde ýene-de bir täsin waka. Gazagystanyň medeniýet günleri şatlyk-şowhuna beslenip dowam edýärdi. Sungat ussatlarynyň taýýarlyk görýän ýerinde birsalym säginenimizem şoldy welin, ýanymyza gazagystanly aýdymçy ýigit geldi. Tanyş bolduk. Nurym Askanow, Gazagystanyň milli aýdym-saz toparynyň aýdymçysy eken.

Daha fazla oku