Bir kemsiz gan damarlary

Ocak 21, 2019 - 11:13 AM

Bilim dünýäsine nobatdaky hoş habar lukmançylyk ylmynyň alymlaryndan geldi. Olar lukmançylyk gaplarynda ynsan ömrüni köp dertden halas edip biljek kämil gan damarlaryny emele getirdiler.

Daha fazla oku

Tren Biletleri artık postanelerde satılacak

Ocak 18, 2019 - 6:19 PM

Türkmenpostane Devlet iletişim şirketi Başkent Aşkabat sakinleri için yeni bir hizmete başlıyor. Buna göre, Türkmen demiryollarına ait trenlerde yolculuk yapacak vatandaşlar biletlerini Başkentteki postanelerden satın alabilecek.

Daha fazla oku

BMG pasporty boýunça hasaba alynmak

Ocak 18, 2019 - 5:58 PM

Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan berlen pasportlar boýunça Türkmenistana gelen adamlar, eger olaryň Türkmenistanda bolmaly möhleti bäş günden geçýän bolsa (ýurduň çägine giren güni muňa

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 18.01.2019

Ocak 18, 2019 - 12:56 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti wideokonferensiýa geçirdi»; «Maýa goýum – Türkmenistanyň innowasiýa ykdysadyýetini ösdürmegiň esasy şerti». TDH-nyň maglumatlary esasynda taýýarlanylan.

Daha fazla oku

Şoför vizeli yabancının tescili

Ocak 18, 2019 - 8:41 AM

Şoför vizeli Türkmenistan’a gelen yabancı ülke vatandaşlarının Türkmenistan’da bulunmasının süresi 5 (beş) günden fazla değil ise, bu durumda onlar sadece Türkmenistan’ın Devlet Sınırlarındaki migrasyon (göç) kontrol noktalarında tescil edilmesi gerekmektedir. Eğer onların Türkmenistan’da bulunacağı süre

Daha fazla oku

Indi aýakgaplar hem «akylly»

Ocak 18, 2019 - 8:00 AM

Aýakgap satyn alanymyzda ölçegi bilen gyzyklanmak ýa-da kiçi aýakgap sebäpli, ejir çekmek ýaly müşgillikler indi taryhda galyp biler. Munuň üçin biz barha ösýän tehnologiýa hoşallyk bildiräýmeli.

Daha fazla oku

Sürüji wizaly daşary ýurt raýatlarynyň hasaba alynmagy

Ocak 17, 2019 - 12:16 AM

Sürüji wizaly Türkmenistana gelen daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistanda bolmagynyň möhleti 5 (bäş) günden köp bolmasa, olar diňe Türkmenistanyň Döwlet serhedindäki migrasiýa gözegçilik postlarynda hasaba alynýar. Eger olaryň Türkmenistanda bolýan möhleti ýurduň çägine giren gününden başlap, 5 (bäş) günden

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda –16.01.2019

Ocak 16, 2019 - 4:44 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: Gazetiň baş sahypasynda Moldowa Respublikasynyň Prezidenti Igor Dodondan, Serbiýa Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Wuçiçden hormatly

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda –15.01.2019

Ocak 16, 2019 - 12:18 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Ykdysady habarlar: «Täze önümleriň hyrydary ýetik». Hojaberdi Baýramow. Bu makalada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Batly gadam» hususy kärhanasynyň işleri barada aýdylýar.

Daha fazla oku

Bäsleşik :Terbiýe – düzgün-nyzamyň gözbaşy

Ocak 15, 2019 - 6:48 PM

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de «Nesil» gazetiniň redaksiýasy bilen bilelikde serhetçi serkerdeleriň arasynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli «Terbiýe – düzgün-nyzamyň gözbaşy» atly çeper-döredijilik bäsleşigi geçirilýär.

Daha fazla oku

«Apple» täze «iPhone»-laryň ýene-de üçüsini tanyşdyrar

Ocak 14, 2019 - 9:09 PM

Elbetde, «Apple» kompaniýasynyň 2019-njy ýylda nähili täzelikleri taýýarlaýandygy her kim üçin hem gyzykly bolsa gerek. Täze «iPhone-lar» kameralary, görnüşi bilen ozalky «garyndaşlaryndan» tapawutlanar. Täze telefonlaryň birinde üç, galan ikisinde bolsa iki sany arka kamera bolar.

Daha fazla oku

Türkmenistanyň çäginden üstaşyr geçmek

Ocak 12, 2019 - 10:09 PM

Türkmenistanyň çäginden üstaşyr geçýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar, eger olaryň Türkmenistanda bolýan möhleti bäş günden geçmeýän bolsa (ýurduň çägine giren güni muňa girmeýär), diňe Türkmenistanyň Döwlet serhedindäki

Daha fazla oku

Türkmen wekiliýeti Messe Wien sergisine gatnaşdy

Ocak 12, 2019 - 2:59 PM

2019-njy ýylyň 10–13-nji ýanwary aralygynda Awstriýanyň Wena şäherinde her ýylda geçirilýän «Ferien-Messe Wien» atly syýahatçylyk sergisi boldy. Bu çäre Awstriýanyň möhüm halkara forumy bolup, onda dünýä syýahatçylygynyň häzirki zaman ösüşi görkezilýär.

Daha fazla oku

Türkmenistan’da ülkeye giriş harcı

Ocak 11, 2019 - 10:26 PM

Türkmenistan’a gelen ve transit yabancı yolcular Devlet sınırlarındaki migrasyon (göç) kontrol merkezlerinden girdiklerinde Türkmenistan’da bulunması için, 10 ABD doları ülkeye giriş harcı ödeyeceklerdir.

Daha fazla oku

Türkmenistana girişde alynýan ýygymlar

Ocak 8, 2019 - 10:16 PM

Türkmenistana gelýän we ondan üstaşyr geçýän daşary ýurt raýatlary Döwlet serhedindäki migrasiýa gözegçilik postlaryndan girende Türkmenistanda bolmagy üçin, 10 amerikan dollary möçberde hasaba alyş ýygymyny töleýärler.

Daha fazla oku

Vergi Seminerleri başlıyor

Ocak 8, 2019 - 10:35 AM

Türkmenistan Vergi Kanunlarında yapılan değişikleri açıklamak ve genel vergi konularında görüş paylaşmak için Türkmenistan Vergi Daireleri belirli periyotlarla vergi seminerlerini düzenlemektedir. Buna göre yakında Aşkabat Vergi Bölümünün ilçelerdeki birimleri tarafından seminerler gerçekleşecek.

Daha fazla oku

Görogly ýaşly ene – 120-nji täze ýylyny garşylady

Ocak 7, 2019 - 12:51 PM

Uzak ýaş. Manyly ömür. Ajap döwran. Daşyňy gallap duran agtyk-çowluklaryňa buýsanmak...bulara ýetesi bagt barmy, eýse?! Ýurdumyzyň çar künjünde hem şol bagtdan paýly birnäçe kümüş saçly enelerimiz bar. Häzirki wagtda 100 ýyldan gowrak ýyly arkasyna atan

Daha fazla oku

Migrasyon : Bulunduğu yerde tescil

Ocak 5, 2019 - 11:15 PM

Yabancı ülke vatandaşları, vatansızlar Türkmenistan’ın sınırlarına girdikten sonra, girdiği gün hesaba katılmaksızın 3 (üç) iş günün devamında bulunduğu yerdeki migrasyon idaresinde tescil ettirmekle

Daha fazla oku