Joslin Stouker konsert berer

Mart 6, 2019 - 1:47 AM

Hormatly ildeşler! Sizi çaganyň hukuklary hakyndaky konwensiýanyň 30 ýyllygy mynasybetli Beýik Britaniýanyň meşhur aýdymçysy Joslin Stoukeriň ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen bilelikdäki konsertine

Daha fazla oku

A meeting with the representatives of the World Bank

Mart 5, 2019 - 9:51 PM

On the 5th of March 2019, a meeting was held at the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan with the Regional Director for Central Asia at the World Bank Ms. Lilia Burunciuc and the World Bank Country Manager for Turkmenistan Mr. Jan-Peter Olters, who arrived in

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 05.03.2019

Mart 5, 2019 - 9:49 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Ykdysady habarlar:«Taryhy çözgütler kabul edildi – şäherleri, täze obalary gurýarys», (TDH). «Türkmenistan – ÝB: gülläp ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk», (TDH). «Hazar deňzi: durnukly ösüş we dolandyryş», (TDH).

Daha fazla oku

Türkmen Lider, Gürcistan Büyükelçisi’nden güven mektubunu kabul etti

Mart 5, 2019 - 9:47 PM

Gürcistan’ın yeni atanan Aşkabat Büyükelçisi Mamuk Murcikneli, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’a güven mektubunu sundu. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin selamını ileten Büyükelçi, Türkmenistan ile işbirliğinin güçlendirilmesi için çaba göstereceğini, son yıllarda iki ülke münasebetlerinin yeni döneme girdiğini kaydetti.

Daha fazla oku

Туркменистан и Республика Корея

Mart 4, 2019 - 11:33 PM

4 марта 2019 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с делегацией Республики Корея во главе с Генеральным директором по вопросам общественной дипломатии и культуры МИД Республики Корея г-ном Хонг Сеок

Daha fazla oku

Транспортного маршрута «Каспийское море-Черное море»

Mart 4, 2019 - 11:28 PM

4 марта 2019 года туркменская делегация во главе с Министром иностранных дел Туркменистана приняла участие на четырехсторонней встрече министров иностранных дел Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Румынии по проекту создания

Daha fazla oku

XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak

Mart 4, 2019 - 11:17 PM

«2020-nji ýylda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçiriljek XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň gatnaşmagy hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 13-nji aprelinde kabul eden 740-njy kararyna laýyklykda we Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerini ýokary derejede toplumlaýyn esasda taýýarlamak üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Sport

Daha fazla oku

Lebap welaýatynda täze, döwrebap şäherçeler gurlar

Mart 4, 2019 - 11:12 PM

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek hem-de raýatlaryň ýaşaýyş jaýyna bolan isleglerini kanagatlandyrmak, ilatymyzyň ýaşaýyş derejesini has-da ýokarlandyrmak, şeýle hem Lebap welaýatynda täze, döwrebap şäherçeleri gurmak maksady bilen,

Daha fazla oku

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezi gurlar

Mart 4, 2019 - 11:07 PM

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, ilatymyzyň ýaşaýyş derejesini has-da ýokarlandyrmak, şeýle hem Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezini gurmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti

Daha fazla oku

Omega ― «akylly» kömekçi

Mart 4, 2019 - 11:01 PM

Ýakynda dünýä liderleriniň Dubaýda geçirilen 7-nji maslahatynda Will.I.am atly dünýä belli sazanda emeli aň bilen işleýän kömekçi robot ― Omega bilen tanyşdyrdy. ABŞ-ly sazanda beýleki käbir meşhur adamlar ýaly öz güýjüni işewürlik dünýäsinde hem synap görmekçi. Munuň üçin ol Omegany döretmek üçin özüniň «I.am.Plus»

Daha fazla oku

Butanda ýer titremesini duýujy enjam

Mart 4, 2019 - 10:51 PM

Gimalaý daglary Ýer ýüzünde ýer titremeleriniň iň kän bolup geçýän ýerleriň biri. Şonuň üçin dagy ýassanyp oturan Butanyň paýtagty Timpuda döwlet edaralaryndan başlap, futbol stadionyna, ýangyç guýujy beketlere we beýleki binalara çenli daşdan ýa-da doýgun toprakdan gurlan.

Daha fazla oku

Заседания Тюркского делового совета

Mart 4, 2019 - 10:40 PM

Министр иностранных дел Узбекистанп Абдулазиз Камилов в Абу-Даби встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.

Daha fazla oku

Зонд InSight впервые пробурил грунт Марса

Mart 4, 2019 - 10:32 PM

Буровая установка HP3 марсианского зонда НАСА InSight впервые пробурила грунт Марса, углубившись в поверхность "красной планеты" на расстояние от 18 до 50 сантиметров. Как сообщается на сайте Германского центра авиации и космонавтики (DLR), за первые четыре часа работы буровая установка, разработанная специалистами

Daha fazla oku

Türkmenistan ile Gürcistan işbirliği eylem planı imzaladı

Mart 4, 2019 - 10:18 PM

Romanya’nın başkenti Bükreş’te Hazar Denizi-Karadeniz Uluslararası Taşımacılık Koridoru projesi kapsamında Türkmenistan ile Gürcistan Dışişleri Bakanları görüşmesi gerçekleştirildi. Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Raşid Meredov ile Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani bir araya geldi.

Daha fazla oku

Türkmenistan’da yasaları kabul edildi

Mart 4, 2019 - 9:57 PM

Türkmenistan Meclisi’nin 6.dönem milletvekillerinin 5.toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bir dizi yasa tasarıları ve Meclis Kararları görüşüldü. Milletvekillerinin oybirliğiyle “Çevresel denetim” ve “Rasyonalizasyon faaliyetleri” yasalar kabul edildi. Bunun yanı sıra Türkmenistan Meclisi, “Türkmenistan Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Mülkiyet Üzerine Vergi İle İlgili Çifte

Daha fazla oku

Hiç haçan bir öz güýjüňize bil baglamaň!

Mart 4, 2019 - 8:44 PM

Amatly tanyşlygy nädip dostluga öwürmeli?! Başlan işimize daş-töweregimizdäkileriň ynanmagyny, bizi goldamagyny nädip gazanmaly?! Nädip käbir adamlar-a duşuşyklarda, maslahatlarda gabatlaşanlary bilen tanyşlyk açýarlar, uzak wagtlap işleşýärler, başgalar bolsa biderek aç oturyp gaýdýarlar. Siziň durmuşyňyza täsir edip biljek adamlara nirede gabatlaşyp bolar?!

Daha fazla oku