“Liwerpulyň” ynanylmajak üstünligi

Mayıs 10, 2019 - 9:36 PM

8-nji maýa geçilen gije futbol boýunça Ýewropanyň Çempionlar ligasynyň ýarym finalynyň çäginde Angliýanyň “Liwerpuly” bilen Ispaniýanyň “Barselonasynyň” arasynda täsin duşuşyk bolup geçdi. “Kamp Naoda” (Ispaniýa) geçirilen ilki

Daha fazla oku

Amsterdam 2030-njy ýylda elektrikli ulaga doly geçer

Mayıs 6, 2019 - 5:24 PM

Gollandiýanyň paýtagty Amsterdam şäherinde howanyň arassalygyny goramak babatynda juda aýgytly karara gelindi. Täze karara laýyklykda ýene-de 11 ýyldan soňra, ýagny 2030-njy ýyldan başlap, şähere benzin we dizel ýangyjy bilen işleýän ulaglar bütinleý goýberilmez.

Daha fazla oku

Ronaldo bu gezek başgaça rekord goýdy

Mayıs 3, 2019 - 11:00 PM

Futbol äleminde portugaliýaly ýyldyz Kriştianu Ronaldunyň goýan rekordlary goýmadyklaryndan has kän bolsa gerek. Häzir dünýäniň iň gowy iki futbolçysynyň biri hasaplanylýan «Ýuwentusyň» hüjümçisi ýakynda ýene bir dünýä rekordyny goýdy. Ýöne bu gezekki rekord sport bilen asla bagly däl.

Daha fazla oku

Gizlin sözüňiz ygtybarlymy?

Mayıs 2, 2019 - 2:47 PM

Beýik Britaniýanyň milli kiberhowpsuzlyk merkezi ýakynda internetdäki iň ygtybarsyz gizlin sözleriň sanawyny düzdi. Bu sanawyň başynda, siziň hem çaklaýşyňyz ýaly, «123456» gizlin sözi birinji orunda durýar. Täsin tarapy diňe Beýik Britaniýada bu gizlin sözden 23,2 million adam peýdalanýan eken. Sanawyň

Daha fazla oku

Türkmen Ressamların Fırçasından Türkiye

Mayıs 1, 2019 - 6:06 PM

Türkiye Cumhuriyeti Aşkabat Büyükelçiliği tarafından yürütülmekte olan “Türkmen Ressamların Fırçasından Türkiye” projesi çerçevesinde 2 hafta boyunca Türkiye’nin Çankırı ve Karabük illerini gezerek duygularını tuvallerine yansıtan Allamurat Muhammedov, Kakabay Gullayev, Hocamuhammet Çüriyev, Gülnaz Rozıkulova, Ahmet Hallıyev ve Berdigulu Amansahedov’un resim sergisi, 3 Mayıs 2019 tarihinde saat 18.00’de, Türkmenistan Güz

Daha fazla oku

Şaşka bäsleşiginiň ýeňijileri kesgitlenildi

Nisan 30, 2019 - 4:41 PM

Žurnalistleriň arasynda geçirilen şaşka bäsleşiginiň ýeňijileri kesgitlenildi. Küşt-şaşka mekdebiniň mejlisler zalynda bäsleşigiň baýrak gowşurylyş dabarasy boldy. Dabarada ýaryşyň hormatly myhmanlary, ýagny Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministriniň orunbasary Parahat Agaýew, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky

Daha fazla oku

Dünýädäki iň gymmat surat göçürme bolup biler

Nisan 23, 2019 - 4:35 PM

Leonardo da Winçiniň mundan iki ýyl ozal 450 million dollara satylan «Dünýäniň halasgäri» atly eseri, aslynda, asyl nusgasy däl-de, göçürme bolup biler. Henize çenli dünýäniň iň gymmat surat eseri hökmünde bellige alnan bu eser baradaky habar «New York Post» neşirinde okyjylara ýetirildi. Eger bu habarda esas bar

Daha fazla oku

Tomaşa merkezlerinde şu hepde

Nisan 19, 2019 - 8:26 PM

Hormatly ildeşler! Şu hepdäniň şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän tomaşa merkezlerinde görkeziljek çykyşlary size ýetirýäris.

Daha fazla oku

«Altyn Asyr» «Istikloly» kabul etdi

Nisan 19, 2019 - 8:22 PM

17-nji aprelde Täjigistanyň «Istiklol» futbol topary bilen Türkmenistanyň «Altyn Asyr» topary duşuşdy. AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginiň çäklerinde geçen duşuşyk paýtagtymyzdaky «Köpetdag» stadionynda ýaýbaňlandyryldy. Iki toparyň arasyndaky birinji duşuşygyň Täjigistanda 1:1

Daha fazla oku

Türkmen öğrenciler Ankara’da futbol turnuvasına katıldı

Nisan 16, 2019 - 8:55 PM

2019 yılının Türkmenistan’da «Türkmenistan Başarıların Vatanı» yılı olarak ilan edilmesi çerçevesinde ve Türkmenistan’da 5 Nisan – 5 Mayıs 2019 tarihleri arasında ‘Sağlık ve bahtiyarlık’ sloganıyla düzenlenen bir aylık spor ve sağlık etkinlikleri münasebetiyle Türkmenistan Ankara

Daha fazla oku

Messi ýene bir myhmanaha satyn aldy

Nisan 16, 2019 - 12:08 AM

31 ýaşyna giren argentinaly futbol ýyldyzy Lionel Messi geljeginiň hem aladasyny edýär. Ýakynda ol Ispaniýanyň Malýorka adasynda ýerleşýän dört ýyldyzly myhmanhanany satyn aldy. «Sea Som Fona» diýlip atlandyrylýan myhmanhananyň ozalky hojaýyny Wisente Miralýesiň aýtmagyna görä, Messi bu

Daha fazla oku

Napoleonyň tagty satyldy

Nisan 16, 2019 - 12:02 AM

Fransiýanyň we dünýäniň taryhynda uly yz galdyran imperator Napoleon Bonapartyň aradan çykanyna ýene-de iki ýyldan 200 ýyl bolar. Ýöne Fransiýanyň muzeýlerinde we şahsy gymmatlyklar boýunça merkezlerinde meşhur imperatora

Daha fazla oku

Sport bäsleşigi “Neýtralnyý Turkmenistan” gazetinde

Nisan 15, 2019 - 11:59 PM

Ýakynda geçirilen žurnalisleriň arasyndaky sport bäsleşigi Türkmenistanyň esasy gazetlerinde öz beýanyny tapdy. Türkmenistan gazeti, Nesil gazeti, Türkmen spory gazeti, Biznes reklama gazetinden soňra indi rus dilinde neşir edilýän “Neýtralnyý Turkmenistan” gazetinde hem bäsleşik barada habarlar

Daha fazla oku

Türkmenabat şäherinde Makul Hyzmat Terjime Merkezi işläp başlady

Nisan 15, 2019 - 6:03 PM

Türkmenistanyň Paýtagty Aşgabat şäherinde hyzmat berýän Makul Hyzmat Terjime Merkezi indi Türkmenabat şäherinde! Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň baş direktory Altyn Nurmuhammedowanyň Atawatan Türkmenistan halkara žurnalyna habar bermegine görä, Lebap welaýatynyň merkezi şäheri-Türkmenabat şäherinde işläp başlan Makul Hyzmat Merkezi, şäheriň merkezi ýerleriniň birinde, “Gök bazary” diýlip tanalýan merkezi bazarynyň ýanynda ýerleşýän “Lezzet” söwda merkeziniň 3-nji gatynda hyzmat berýär. Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň Türkmenabat ofisine, Makul Hyzmat Terjime merkeziniň baş direktorynyň orunbasary Maral Taňňyýewa ýolbaşçylyk edýär.

Daha fazla oku

Mawy Yşyk :Açyk gapylar gününe çagyryş

Nisan 13, 2019 - 8:44 PM

Hormatly uçurumlar! Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “mawy yşyk” başlangyç hünär okuw mekdebi sizi 2019-njy ýylyň 2-nji maýynda geçiriljek “Açyk gapylar” gününe çagyrýar. Açyk gapylar gününiň

Daha fazla oku

Stambulda futbol bäsleşigi

Nisan 11, 2019 - 9:32 PM

Türkmenistanda her ýyl bellenilip geçirilýän saglyk aýy mynasybetli, ýurdumyzyň Türkiýe Respublikasyndaky Stambul Baş Konsullygy tarapyndan futbol boýunça ýaryş geçiriler. Futbol ýaryşy 2019-nji ýylyň 14-nji aprelinde sagat 10:00 da başlanar.

Daha fazla oku

Apple представила новые планшеты

Nisan 11, 2019 - 9:00 PM

Компания Apple выпустила планшет iPad Air с 10,5-дюймовым экраном и более тонким корпусом, а также впервые с 2015 года обновила 7,9-дюймовый планшет iPad mini. Описание устройств было опубликовано на сайте компании.

Daha fazla oku

«Gara inedördüliň» syry

Nisan 11, 2019 - 12:31 AM

Meşhur nakgaş Kazimir Malewiçiň döredijiligine degişli «Gara inedördül» eseri özünde gizleýän syralary bilen akyllary haýrana goýmagyny dowam etdirýär. Dogry, ylym bu eseriň syrlarynyň birnäçesiniň üstüni açdy, ýöne onuň syrlary çözüldigiçe köpelip barýar.

Daha fazla oku

`Atavatan Türkmenistan` Dergisi’nden Dünya Sağlık Günü’ne anlamlı katkı

Nisan 10, 2019 - 10:45 PM

Uluslararası Atavatan Türkmenistan Dergisi, Türkmenistan’da basın alanında faaliyet gösteren Uluslararası Türkmenistan Spor Dergisi ve Türkmen Sporu gazetesi ile ortaklaşa 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla basın mensupları arasında çeşitli spor dallarında müsabakalar düzenledi. Sporun satranç, dama, dart fırlatma dallarında yapılan sportif etkinliğe, Atavatan Türkmenistan dergisi başta olmak üzere

Daha fazla oku

Žurnalistler kiçi futbol boýunça duşuşyk geçirdi

Nisan 6, 2019 - 2:33 PM

Öň hem habar berşimize görä, 4-nji aprelden bäri Bütindünýä saglyk güni mynasybetli türkmen žurnalistleriniň arasynda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar dowam edip dur. Mälim bolşy ýaly, bu bäsleşikleri “Makul hyzmat” terjıme merkeziniň hemaýatkärliginde

Daha fazla oku