Ýyldyz öýüne dolandy

Mart 15, 2019 - 10:19 PM

Futbol janköýerlerine-de mälim bolşy ýaly, Ispaniýanyň Madridiniň «Realy» bu ýyl garaşylan oýny orta goýanok. Toparyň Ýewropanyň Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynda Gollandiýanyň «Aýaksyndan» ýeňilmegi bilen, ozalky baş tälimçi

Daha fazla oku

Перспективы Транскаспийского транспортного коридора

Mart 13, 2019 - 10:25 PM

Развитие Транскаспийского транспортного коридора обсудили в Астане на седьмом совещании руководителей таможенных администраций Тюркского совета. На встрече стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между

Daha fazla oku

Türkmenistan’ın tarihini anlatan Avrupa sergisi

Mart 13, 2019 - 9:58 PM

Avrupa’nın en büyük ülkelerinden Almanya’da Türkmenistan’ın tarihini anlatan ilk ve çok özel bir Avrupa sergisi büyük bir hayranlıkla takip ediliyor. Geçen sene Almanya’nın Berlin kentinde başlayan "Margiana - Türkmenistan'da Tunç Çağının Krallığı" sergisi daha sonra Hamburg Arkeoloji Müzesi’nde sergilendi. Şimdi ise Almanya’nın başka bir kentinde Manheim’de

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 12.03.2019

Mart 12, 2019 - 10:27 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türk¬me¬nis¬tanyň Pre¬zi¬den¬ti sanly wideoaragatnaşyk ar¬kaly iş maslaha¬tyny ge¬çir¬di», (TDH). «Türkmenis¬tanyň kanuny. Rasionalizatorlçylyk işi hakynda», (TDH). «Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy», (TDH).

Daha fazla oku

“Seň ýanyňa barýan, eje...”

Mart 10, 2019 - 12:09 PM

...Men ýene günbatara sary ýolagçy. Şäherden çetleşip başlanymyzda, eýýäm iňrik garalyberipdi. Daşarda martyň salkyn, mymyk şemaly. Ýaňy tebigata jan girip, baglaryň pyntyklap başlan döwri. Gögerip başlan ýaşylja otlar hem eýýäm barmak boýuna

Daha fazla oku

Dewid Bekhem ýaşyl meýdana dolanýar

Mart 7, 2019 - 1:24 PM

Ady rowaýata öwrülen futbol ýyldyzynyň bu gezekki gaýdyp gelişi başgaçarak. Has takygy, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Los-Anjeles şäherinde täze açylan futbol meýdanyna Dewid Bekhemiň ady dakyldy. Ýyldyz futbolçynyň özi hem bu futbol

Daha fazla oku

Türkmenistan ile Güney Kore arasında yakın diyalog

Mart 6, 2019 - 2:15 AM

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore’nin sağlık alanındaki heyeti Türkmenistan’ı ziyaret etmişti. Şimdi ise, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasi ve Kültürü Genel Müdürü Hong Seok In başkanlığındaki heyet, Aşkabat’ta çalışma ziyaretinde bulundu.

Daha fazla oku

Joslin Stouker konsert berer

Mart 6, 2019 - 1:47 AM

Hormatly ildeşler! Sizi çaganyň hukuklary hakyndaky konwensiýanyň 30 ýyllygy mynasybetli Beýik Britaniýanyň meşhur aýdymçysy Joslin Stoukeriň ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen bilelikdäki konsertine

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 05.03.2019

Mart 5, 2019 - 9:49 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Ykdysady habarlar:«Taryhy çözgütler kabul edildi – şäherleri, täze obalary gurýarys», (TDH). «Türkmenistan – ÝB: gülläp ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk», (TDH). «Hazar deňzi: durnukly ösüş we dolandyryş», (TDH).

Daha fazla oku

Туркменистан и Республика Корея

Mart 4, 2019 - 11:33 PM

4 марта 2019 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с делегацией Республики Корея во главе с Генеральным директором по вопросам общественной дипломатии и культуры МИД Республики Корея г-ном Хонг Сеок

Daha fazla oku

Транспортного маршрута «Каспийское море-Черное море»

Mart 4, 2019 - 11:28 PM

4 марта 2019 года туркменская делегация во главе с Министром иностранных дел Туркменистана приняла участие на четырехсторонней встрече министров иностранных дел Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Румынии по проекту создания

Daha fazla oku

XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak

Mart 4, 2019 - 11:17 PM

«2020-nji ýylda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçiriljek XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň gatnaşmagy hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 13-nji aprelinde kabul eden 740-njy kararyna laýyklykda we Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerini ýokary derejede toplumlaýyn esasda taýýarlamak üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Sport

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 04.03.2019

Mart 4, 2019 - 11:42 AM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty», (TDH). 2. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Sport ygtyýarlylyk we ruhubelentlik – beýik maksatlara ýetmegiň şertleri. Türkmenistanyň Prezidenti milli olimpiýa ýygyndysynyň taýýarlyk işleri bilen tanyşd

Daha fazla oku

Makul Hyzmat Tercüme Merkezi Türkmen Radyoların ’da

Mart 3, 2019 - 12:59 AM

Türkmenistan’ın Başkenti Aşkabat’ta faaliyette bulunan Makul Hyzmat Tercüme Merkezinin reklamı Türkmen Radyolarında yayınlanıyor “Avaz tercümeye muhtaç değil, ancak belgelerin tercümesi Makul Hyzmat’in İşi. Sayın vatandaşlar, ulusal ve yurt dışı eğitim belgelerin, ayrıca

Daha fazla oku

21-nji mart: Bag ekmek boýunça ählihalk ýowary

Mart 2, 2019 - 11:49 PM

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 15-nji fewralynda çykaran 1136-njy Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýurdumyzda 2019-

Daha fazla oku

Türk Lezzetleri Oscar Ödül Gecesinde

Mart 2, 2019 - 10:23 PM

Dünyaca ünlü yıldızlar, Türk yemeklerinin tadına Oscar Ödül gecesinde vardılar. Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu (T-ONE) Derneği'nin çabalarıyla Türk yemekleri bu yıl da Oscar ödül törenine damgasını vurdu.

Daha fazla oku

Туркменистан – Германия: сотрудничество в сфере экологии

Şubat 26, 2019 - 10:44 PM

В столичном отеле «Йылдыз» начал работу семинар для журналистов на тему «Изменение климата и пастбища в Туркменистане», организованный Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды нашей страны совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 26.02.2019

Şubat 26, 2019 - 9:15 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). «Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy», (TDH).

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 23.02.2019

Şubat 24, 2019 - 8:48 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi», (TDH). «Taryhda pursatlar galýar», Mukam Muhamow. «Prezident maksatnamasy – rowaçlyklaryň mäkäm binýady»,

Daha fazla oku

Tomaşa merkezlerinde şu hepde

Şubat 22, 2019 - 9:15 PM

Hormatly ildeşler! Şu hepdäniň şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän tomaşa merkezlerinde görkeziljek çykyşlary size ýetirýäris.

Daha fazla oku